سازه لوله ای

@title
سازه لوله ای

در این روش ، سازه ای فلزی جهت تحمل بار ایستا و دینامیکی طراحی شده و اسپایدرها با جوش و یا پیچ به این سازه متصل شده و بار را منتقل می کنند.