پروژه آرامیس

@title
عنوان: پروژه آرامیس
محل اجرا: تهران _ پردیس
کاربری ساختمان: مسکونی(کارایی )
نوع نما: آلومینیوم(جنس)
توضیحات:

تاریخ شروع : مهر ماه 1398