پروژه آرامیس

@title
نام پروژه: پروژه آرامیس
محل پروژه: تهران _ پردیس
کاربری ساختمان: مسکونی
نوع نما: آلومينوم
شرح پروژه:

تاریخ شروع : مهر ماه 1398