پروژه امینیان

@title
نام پروژه: پروژه امینیان
تاریخ اجرا: 1397
محل اجرا: شمشک
جداره شیشه: دو جداره
نوع شیشه: ساده
حالت شیشه: تخت