پروژه انبار نفت

@title
نام پروژه: پروژه انبار نفت
محل پروژه: تهران خیابان انبار نفت
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کامپوزیت
سبک کار: مدرن