پروژه انبار نفت

@title
عنوان: پروژه انبار نفت
محل اجرا: تهران خیابان انبار نفت
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کامپوزیت
سبک کار: مدرن