پروژه ایستگاه مترو مرزداران

@title
نام پروژه: پروژه ایستگاه مترو مرزداران
تاریخ انجام: 1396
محل پروژه: مرزداران
نوع پروژه: اجرا
نوع نما: کامپوزیت
شرح پروژه:

اجرای نما کامپوزیت و نصب شیشه سکوریت لمینت