پروژه تکران پارس پترو

@title
نام پروژه: پروژه تکران پارس پترو
محل پروژه: جاده تهران _ قم
نوع نما: کامپوزیت
شرح پروژه:

تاریخ شروع : مرداد ماه 1398