پروژه مهندس باطنی

@title
عنوان: پروژه مهندس باطنی
تاریخ اجرا: 1393
محل اجرا: فشم
نوع : اجرا
نوع نما: کرتین وال
توضیحات:

اجرای شیشه سکوریت