پروژه مهندس باطنی

@title
نام پروژه: پروژه مهندس باطنی
تاریخ انجام: 1393
محل پروژه: فشم
نوع پروژه: اجرا
نوع نما: کرتین وال
شرح پروژه:

اجرای شیشه سکوریت