مهندس فرهنگی

@title
نام پروژه: مهندس فرهنگی
تاریخ اجرا: 1396
محل اجرا: دروس
برند پنجره: پنجره دکونیک سری 70 دو رو لمینت
برند یراق: آلمانی
جداره شیشه: دو جداره
نوع شیشه: ساده