پروژه میخجی

@title
عنوان: پروژه میخجی
محل اجرا: امیردشت