پروژه میخجی

@title
نام پروژه: پروژه میخجی
محل اجرا: امیردشت