پروژه پور جعفر

@title
نام پروژه: پروژه پور جعفر
محل اجرا: تهران, جردن
برند پروفیل: چوهادار اوغلو ترکیه
جداره شیشه: دو جداره