پروژه چیذری

@title
نام پروژه: پروژه چیذری
محل پروژه: قیطریه چیذر
نوع پروژه: طراحی
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: مسکونی
شرح پروژه:

پروژه چیذری واقع در قیطریه