کرتین وال سیستم یوچنل

@title
کرتین وال سیستم یوچنل

اصطلاح U-Channel در این نوع از نمای کرتین وال | نمای شیشه ای به خاطر استفاده از اسپیسر خاص مابین لایه های شیشه های دو یا سه جداره می باشد که امکان نصب مدول های شیشه ای به لامل های عمودی و عرضی را فراهم می نماید.