سفید تمشک رامسر

@title
عنوان: سفید تمشک رامسر
تاریخ اجرا: در حال انجام
محل اجرا: مازندران - رامسر
نوع : طراحی
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: مسکونی(کارایی )
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 9
مساحت (m²): 1500.0
گروه رنگی: خاکستری(گروه رنگی)
رنگ: رنگ کتکس
توضیحات:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال خم و صاف با سیستم یوچنل با پروفیل آلومینیومی شرکت CUHADAROGLU ترکیه

مدت زمان اجرای پروژه:

3

ماه