سفید تمشک رامسر

@title
نام پروژه: سفید تمشک رامسر
تاریخ انجام: در حال انجام
محل پروژه: مازندران - رامسر
نوع پروژه: طراحی
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: مسکونی
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 9
مساحت (مترمربع): 1500
گروه رنگ: خاکستری
رنگ: رنگ کتکس
شرح پروژه:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال خم و صاف با سیستم یوچنل با پروفیل آلومینیومی شرکت CUHADAROGLU ترکیه

مدت زمان اجرای پروژه:

3

ماه