هتل پارسیان آزادی خزر

@title
عنوان: هتل پارسیان آزادی خزر
تاریخ اجرا: تابستان 1395
محل اجرا: نمک آبرود
نوع : اجرا
نوع بهسازی: بازسازی
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
مساحت (m²): 400.0
توضیحات:

اجرای نمای کرتین وال آلومینیومی با پروفیل شرکت CUHADAROGLU ترکیه همراه با شیشه لمینت دوجداره رفلکس آبی بلژیک

مدت زمان اجرای پروژه:

40

روز