هتل پارسیان آزادی خزر

@title
نام پروژه: هتل پارسیان آزادی خزر
تاریخ انجام: تابستان 1395
محل پروژه: نمک آبرود
نوع پروژه: اجرا
نوع بهسازی: بازسازی
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
مساحت (مترمربع): 400
شرح پروژه:

اجرای نمای کرتین وال آلومینیومی با پروفیل شرکت CUHADAROGLU ترکیه همراه با شیشه لمینت دوجداره رفلکس آبی بلژیک

مدت زمان اجرای پروژه:

40

روز