پروژه آستانه اشرفیه

@title
نام پروژه: پروژه آستانه اشرفیه
تاریخ انجام: زمستان 1394
محل پروژه: استان گیلان آستانه اشرفیه
نوع پروژه: طراحی
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 3
مساحت (مترمربع): 500
شرح پروژه:

نمای ترکیبی نمای کرتین وال و ورق های HPL

مدت زمان اجرای پروژه:

30

روز