پروژه الماس قو

@title
عنوان: پروژه الماس قو
محل اجرا: متل قو
نوع : اجرا
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 30
مساحت (m²): 10000.0
موقعیت نما: شمالی
توضیحات:

نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیومی CUHADAROGLU ترکیه
ورق کامپوزیت
درب اتوماتیک