پروژه الماس قو

@title
نام پروژه: پروژه الماس قو
محل پروژه: متل قو
نوع پروژه: اجرا
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 30
مساحت (مترمربع): 10000
موقعیت نما: شمال
شرح پروژه:

نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیومی CUHADAROGLU ترکیه
ورق کامپوزیت
درب اتوماتیک