پروژه مهندس اخوان

@title
عنوان: پروژه مهندس اخوان
تاریخ اجرا: زمستان 1393
محل اجرا: فشم
نوع : طراحی
کاربری ساختمان: مسکونی(کارایی )
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 2
مساحت (m²): 80.0
توضیحات:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال ، در و پنجره ترمال بریک و نرده شیشه ای

مدت زمان اجرای پروژه:

45

روز