پروژه مهندس اخوان

@title
نام پروژه: پروژه مهندس اخوان
تاریخ انجام: زمستان 1393
محل پروژه: فشم
نوع پروژه: طراحی
کاربری ساختمان: مسکونی
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 2
مساحت (مترمربع): 80
شرح پروژه:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال ، در و پنجره ترمال بریک و نرده شیشه ای

مدت زمان اجرای پروژه:

45

روز