پروژه میرداماد

نام پروژه: پروژه میرداماد
تاریخ انجام: 1392
محل پروژه: تهران خیابان میرداماد
نوع پروژه: اجرا
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: اداری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 8
مساحت (مترمربع): 1500
شرح پروژه:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال و لوور آلومینیومی

مدت زمان اجرای پروژه:

80

روز